• Home page
 • Tietosuojailmoitus ja muut yleiset tiedot

Tietosuojailmoitus ja muut yleiset tiedot

Mitä tarkoittavat tämä tietosuojailmoitus ja muut yleiset tiedot?

Tämä tietosuojailmoitus tarjoaa tietoa Skuba Suomi Oy:n henkilötietojen käsittelemisestä (jäljempänä - yhtiö).

Yhtiö tiedostaa, että henkilötietojen suojaaminen on tärkeää sen asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja muille rekisteröidyille (jäljempänä - rekisteröidyt) ja on sitoutunut kunnioittamaan sekä suojaamaan jokaisen rekisteröidyn yksityisyyttä.

Tämä tietosuojailmoitus on osoitettu asiakkaillemme ja kumppaneillemme, samoin kuin myös näitä edustaville (työntekijöille ja muille valtuutetuille henkilöille, jotka viestivät yhtiön kanssa).

Henkilötietojen rekisterinpitäjä:
Skuba Suomi Oy, oikeushenkilötunniste 1943250-8, osoite Juhanilantie 4, 01740 Vantaa, sähköposti info@skuba.fi , puh. 0400 140 900 .

Yhtiö kuuluu UAB Skuba yrityskonserniin, jonka vuoksi käsiteltäessä henkilötietoja asiaankuuluviin tarkoituksiin
 (esim. taloudellisen toiminnan analyysi (tilastotiedot), sisäinen hallinto, jne.), me toimimme kuin yhtenä rekisterinpitäjänä. Tästä syystä yrityskonsernin yhtiöiden välillä on voimassa rekisterinpitoa koskeva sopimus, jonka mukaan olemme asettaneet yhteiset tavoitteet ja henkilötietojen käsittelyn menettelytavat.

Yhtiö pidättää itsellään oikeuden muuttaa ja / tai päivittää tätä tietosuojailmoitusta omaa harkintavaltaansa käyttäen. Tietosuojailmoituksen muutokset tulevat voimaan niiden julkaisupäivästä alkaen. 

Mitä tarkoitetaan henkilötiedoilla ja miten niitä käsitellään?

Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa sinuun liittyvää tietoa, jonka perusteella henkilöllisyytesi voitaisiin tunnistaa, suoraan tai epäsuoraan, nimen, henkilötunnuksen, olinpaikan ja IP-osoitteen sekä minkä tahansa muun fyysisten, psykologisten, geneettisten, henkisten, taloudellisten, kulttuuristen tai sosiaalisten henkilöösi liittyvien ominaisuuksien perusteella.

Henkilötietojen käsittelyssä yhtiö noudattaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679, joka koskee luonnollisten henkilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä ja sellaisten henkilöiden vapaata liikkumista, kumoten yleisen tietosuojadirektiiviin 95/46/EY (jäljempänä - säännöksen) sekä kaikki muut Skuba-konsernin itsensä asettamat henkilötietosuojalainsäädännön säännökset, standardit ja menettelyt varmistaakseen henkilötietojen täsmällisen, oikeudenmukaisen, laillisen, läpinäkyvän ja turvallisen käsittelyn.

Käsitellessään henkilötietojasi, yhtiö noudattaa seuraavanlaisia henkilötietojen käsittelyn periaatteita:

 • Henkilötietojasi käsitellään vain siinä määrin kuin on välttämätöntä asiaankuuluvien selkeästi määriteltyjen ja laillisten tarkoitusten saavuttamiseksi ottaen huomioon yksityisyytesi suoja;
 • Henkilötietojasi käsitellään täsmällisesti, oikeudenmukaisesti, laillisesti ja niitä käsitellään vain tarkoituksiin, jotka vastaavat aiemmin, ennen henkilötietojesi keräämistä ilmoitettuja tarkoitusperiä.
 • Yhtiö käsittelee henkilötietojasi noudattaen tarkasti niitä selkeitä ja avoimia vaatimuksia, jotka esitetään henkilötietojen käsittelyä koskevissa säännöksissä.
 • Henkilötietojasi käsitellään ainoastaan sillä tavoin, että henkilöllisyytesi voidaan todeta enintään niin kauan kuin se on tarpeen niiden käsittelyn tarkoituksen kannalta.
 • Henkilötietojesi käsittelyyn sovelletaan asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistamaan henkilötietojesi turvallisuuden, mukaan lukien suojan tiedon luvatonta käyttöä, tahatonta katoamista, tuhoamista ja vahingoittamista vastaan.

Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja käsitellään?

Annat henkilötietojasi yhtiölle vapaaehtoisesti. Yhtiön on saatava käsitellä niitä voidakseen päästä sopimussuhteeseen kanssasi, täyttääkseen asianmukaisesti oletetut velvoitteensa sinua kohtaan sekä muut lailliset velvoitteensa. Ellet anna henkilötietojasi, yhtiö ei kykene suorittamaan toimia, täyttämään tilauksiasi, toimittamaan tarpeellisia hyödykkeitä ja muita tarvitsemiasi palveluita.

Henkilötietojen käsittelyn tavoitteet ja oikeusperusta:

 • Sopimusten tekeminen ja niiden toteuttaminen asiakkaiden (ostajien) kanssa, mukaan lukien maksurästien perintä maksujansa laiminlyöneiltä ostajilta (oikeusperusta: käsittely on tarpeen sopimuksen noudattamiseksi; käsittely on samoin tarpeen yhtiön ja itsesi laillisten etujen vuoksi yrityksen ollessa tekemisissä nimettyjen edustajiesi kanssa yhteydenpidossa yritykseen, henkilötiedot);
 • Pakollinen tilinpitovelvoite taloudellisten toimien toimeenpanossa (oikeusperusta: yhtiöön soveltuvan laillisen velvoitteen täyttäminen);
 • Taloudellisten toimintojen analyysi (tilastotiedot) (oikeusperusta: yhtiön lailliset edut analysoida liiketoimintojaan sekä ylläpitää tilastotietojaan);
 • Sähköinen kaupankäynti, t.s. sopimusten tekeminen ja niiden toteuttaminen asiakkaiden (ostajien) kanssa, (oikeushenkilöiden edustajien) (oikeusperusta: tietojenkäsittely on välttämätöntä sopimuksen toteuttamiseksi); 
 • Tehtävään hakevien henkilötietojen käsittely (oikeusperusta: hakijan suostumus);
 • Omaisuuden tai henkilöiden turvallisuuden varmistaminen (videovalvonta) (oikeusperusta: yhtiön ja itsesi oikeutetut edut).

Mikäli otat osaa yhtiön järjestämään koulutukseen ja / tai lähetät henkilöstöäsi tai muita edustajia heidän luokseen, yhtiön on käsiteltävä (yhtiö saattaa käsitellä) sinun ja näiden henkilöiden henkilötietoja koulutuspalveluiden tarjoamiseksi, on pidettävä kirjaa koulutukseen osallistuvista, laadittava laskuja maksettaviksi sekä myöskin annettava koulutukseen osallistuneille todistuksia (oikeusperusta: tietojenkäsittely on välttämätöntä sopimuksen toteuttamiseksi, samoin kuin yhtiöön soveltuvan laillisen velvoitteen täyttäminen).

Hakijoiden henkilötietojen käsittely

Hakijalla tarkoitetaan henkilöä, joka etsii työtä yhtiöstä.

Tehtäessä valintoja avoimiin työpaikkoihin yhtiössä, saatamme kerätä ja käsitellä tietojasi, joita annat kyselylomaketta täyttäessäsi, ansioluettelossasi, saatekirjeessäsi tai muissa asiakirjoissa ja antamalla ne meille joko sähköisesti tai saapumalla paikan päälle yhtiön sääntömääräiseen kotipaikkaan, lisäksi tietoja, joita saatamme saada muilta henkilöiltä arvioidaksemme ehdokkuutesi sopivuutta.

Henkilötietoja kerätään otannan saamiseksi sinun suostumuksellasi, jonka saatat ilmaista millä tahansa soveliaalla tavalla, joka todistaa tahdostasi ennen tietojen meille antamista.

Käsiteltävät henkilötiedot: nimi, sukunimi, syntymäaika, syntymäpaikka, aviosääty, osoite, matkapuhelimen numero, sähköpostiosoite, tutkinto, ohjelma, opintovuosi, laitos, asema, aiempien työtehtävien nimitykset, aiempien työtehtävien kestot, asemat aiemmissa työpaikoissa, vastuut, tehtävät aiemmissa työpaikoissa, vieraat kielet, niiden taso, henkilökohtaiset ominaisuudet, harrastukset, tiedot seminaareista tai muista pätevyyttä parantavista todistuksista, koulutuksesta (arvonimi, päiväys, laitos), odotukset palkkauksen suhteen, hakijan suorittamat testit, aikaisemmista työpaikoista kerätyt suositukset, muut asiaankuuluvat tiedot, tulotiedot, valintahenkilöstön kommentit/hakijan arviointi.

Mikäli annat meille tietoja toisista sinuun liittyvistä henkilöistä, sinun tulee ilmoittaa näille henkilöille ja tutustuttaa heidät näihin säännöksiin.

Voidaksemme arvioida hakemuksesi soveliaisuutta ja hankkia tietoja pätevyydestäsi, ammatillisesta kyvykkyydestäsi sekä asiaan liittyvistä ominaisuuksista, saatamme ottaa yhteyttä aiempiin työnantajiisi (ilmoitettuamme sitä ennen asiasta sinulle) tai poikkeuksellisissa tapauksissa tämänhetkiseen työnantajaasi (mutta vain suostumuksellasi) ja hallinnoida saatuja tietoja.

Säilytämme tässä osiossa lueteltuja henkilötietojasi ainoastaan niin kauan kuin se on välttämätöntä niiden keräämisen tarkoitusta varten tai lain vaatiman ajan. Siinä tapauksessa, että hakemuksesi ei tule valituksi, me poistamme henkilötietosi välittömästi valintaprosessin päätyttyä tai, jos annat suostumuksesi, säilytämme tiedot 5 vuoden ajan niin että voimme tulevaisuudessa lähettää työpaikkatarjouksia yhtiön avoimiin työpaikkoihin.

Säilytämme myös suostumuksen henkilötietojen keräämiseen ja (tai) tiedot kerätyistä henkilötiedoista todisteena 2 vuoden ajan valintaprosessin päättymisen päivämäärästä laskien; tai antamasi suostumuksen umpeutumispäivään.

Muita tarkoituksia, joita varten keräämme ja käytämme henkilötietojasi: voidaksemme tunnistaa sinut ja ottaa sinuun yhteyttä, voidaksemme varmentaa koulutuksesi, voidaksemme varmentaa työkokemukseesi liittyvät tiedot jne.

Käytämme meille antamiasi henkilötietoja haettaessa työtehtäviin yhtiössä, sopimusta allekirjoitettaessa, lomaketta täytettäessä, hakemuksia jätettäessä jne. Voimme kuitenkin hankkia henkilötietojasi myös muista lähteistä, kuten työnvälitystoimistoilta, työnhakuportaaleista verkossa tai urakehitykseen erikoistuneista sosiaalisista verkostoista jne.

Tärkeää: Ellet anna meille työsopimuksen tekemiseksi ja / tai suorittamiseksi välttämättömiä henkilötietojasi tai anna niitä lain vaatimassa määrin, emme voi ottaa sinua työsuhteeseen tai suorittamaan muita tehtäviä työsopimuksen nojalla.

Kenelle annamme henkilötietoja ja kuinka pitkään säilytämme niitä?

Yhtiön käsittelemien henkilötietojen vastaanottajat - yhtiön työntekijät ja joissain tapauksissa konserniin kuuluvien yhtiöiden työntekijät (yrityskonsernin yhtiöt), yhtiön palkkaamat tietojenkäsittelijät, jotka tarjoavat palveluksiaan yhtiölle (suorittavat työt) ja käsittelevät tietojasi yhtiön puolesta rekisterinpitäjänä, samoin kuin yhtiön kumppanit, joille, täyttääkseen velvoitteensa sinulle, me välitämme välttämättömät henkilötietosi tilaustesi täyttämiseksi yksittäisissä tapauksissa.

Yhtiöllä on oikeus välittää käsiteltyjä henkilötietojasi valtion toimielimille ja elimille panemaan asianmukaisesti täytäntöön lakisääteiset vaatimukset. Henkilötietojasi voidaan välittää myös henkilöille, jotka tarjoavat laillisia palveluksia sen ollessa välttämätöntä paljastaa tällaisia henkilötietoja yhtiön oikeuksien ja oikeutettujen etujen vahvistamiseksi, toimeenpanemiseksi tai suojaamiseksi.

Yhtiö ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin tietojenkäsittelyn tarkoitus vaatii tai kunnes lakisääteisten vaateiden määräaika umpeutuu. Videomateriaalia säilytetään enintään 70 päivää, riippuen valvottavasta alueesta / sisätilasta. Sähköisen kaupan tarkoituksiin henkilötietoja käsitellään kolme vuotta laskien viimeisestä tilauksesta tai kolme vuotta rekisteröitymisestä alkaen, jos tilauksesta ei ollut mitään tositetta, mutta enintään rekisteröinnin voimassaoloajan. Säilytämme hakijoiden henkilötietoja 5 vuoden ajan tietojen saamishetkestä tai työhaastatteluun osallistumisesta.

Rekisteröityjen oikeudet

Sinulla on oikeus vaatia yhtiötä sallimaan pääsyn käsittelemiisi henkilötietoihin, vaatia heitä korjaamaan tai poistamaan niitä tai rajoittaa tiedonkäsittelyä, taikka oikeus vastustaa tietojen käsittelyä sekä oikeus siirtää tietoja.

Kun yhtiö käsittelee henkilötietojasi oikeutettujen etujen perusteella, sinulla on oikeus vastustaa tapaukseesi liittyvistä syistä milloin tahansa yhtiön sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Oikeus vaatia tietojen poistamista, oikeus rajoittaa tietojenkäsittelyä, oikeus siirtää tietoja sekä oikeus vastustaa tietojenkäsittelyä eivät ole ehdottomia ja laki voi säätää lisäedellytyksistä niiden täytäntöönpanolle.

Mikäli olet huolissasi yhtiön toimista / laiminlyönneistä, jotka uskoaksesi eivät noudata tätä tietosuojailmoitusta tai lakisääteisiä vaatimuksia, voit milloin tahansa sinulle sopivana aikana ottaa yhteyttä yhtiöön, myös sähköpostitse DPO.FI@SKUBA.EU . Otathan huomioon, että käyttäessäsi oikeuksiasi sinun on asianmukaisesti vahvistettava henkilöllisyytesi. Sen vuoksi, mikäli aiot lähettää yhtiölle vaatimuksen, sinun on vahvistettava henkilöllisyytesi sähköisillä viestintävälineillä, jotka mahdollistavat asianmukaisen tunnistautumisesi, noudattaen lakisääteisiä menettelyjä.

Yhtiö antaa vaatimasi tiedot maksutta yhden kuukauden kuluessa, mutta jos pyyntösi ovat selvästi perusteettomia tai suhteettomia, erityisesti, niiden sisällön toistuvuuden vuoksi, yhtiö saattaa veloittaa kohtuullisen korvauksen perustuen hallinnollisiin kuluihin tai kieltäytyä toimittamasta pyydettyjä tietoja.

Mikäli asiaa ei saada ratkaistuksi yhtiön kanssa, sinulla on oikeus käyttää valtion tietosuojavaltuutettua, joka on vastuussa henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön valvonnasta ja tarkkailusta.

Miten yhtiö huolehtii henkilötietojesi turvallisuudesta?

Yhtiö käyttää asianmukaisia organisatorisia sekä teknisiä turvatoimenpiteitä suojaamaan henkilötietoja tahattomalta tai laittomalta paljastamiselta, tuhoutumiselta, muuttamiselta tai muilta laittomilta toimilta. Yllä mainitut toimenpiteet on valittu ottamaan huomioon riskit, jotka koskevat oikeuksiasi ja vapauksiasi rekisteröitynä.

Tässä tapauksessa yhtiö takaa tiukan valvonnan pääsylle käsiteltäviin henkilötietoihin ja antaa pääsyn niille yhtiön työntekijöille, jotka tarvitsevat henkilötietoja työssään sekä valvoo myönnetyn pääsyn käyttöä. Yhtiö antaa pääsyn henkilötietojen käyttöön asianmukaisella salasanatasolla sekä tekee salassapitosopimuksia henkilöiden kanssa, jotka käyttävät henkilötietojasi.

Yhtiön työntekijät, joilla on pääsy henkilötietoihin, tutustutetaan henkilötietosuojan vaatimuksiin ja käsiteltävien henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan.

Kenen puoleen voi kääntyä, jos on kysyttävää?

Jos sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä yhtiöön sähköpostitse DPO.FI@SKUBA.EU , tai puhelimitse 0400 140 900 . 

Evästeet

Sähköisen viestinnän tietosuojalain (15.6.2004 N:o 516/2004) ja etenkin sen 1. luvun 1., 7. ja 9. momentin mukaisesti tällä sivustolla käytettäviä cookie- eli evästetiedostoja käytetään siten, että palvelun käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata.

Evästeitä käytetään mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin verkkosivuston käytön tyypin ja määrän selvittämiseksi. Evästeitä voidaan käyttää myös yrityksille suunnattuun suoramarkkinointiin tai käyttäjäluetteloihin perustuvaan markkinointiin sekä uudelleenmarkkinointiin (remarketing). Tällaisen markkinoinnin päämääränä on tiedottaa yrityksen ajankohtaisista palveluista sellaisille organisaatioille jotka ovat vierailleet yrityksen sivuilla aikaisemmin.

Evästeet eivät mahdollista käyttäjän päätelaitteen tallennuslaitteen kuten kovalevyn tietojen tarkastelua tai kopioimista. Vierailija voi halutessaan estää evästeiden vastaanoton Internet-selaimensa asetuksista käsin, mutta se voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta eikä näin ollen ole suositeltavaa. Vierailija voi myös milloin tahansa poistaa Internet-selaimensa tallentamat evästetiedostot päätelaitteeltaan.

Vierailijoille voidaan kohdentaa käyttäjäluetteloihin perustuvaa markkinointia esim Google Inc:n Ads-järjestelmää hyödyntäen. Käyttäjäluetteloihin perustuvassa markkinoinnissa siirretään tällä sivustolla käytetyistä käyttäjäevästeistä laadittuja listoja Googlen Display-verkostoon. Käyttäjäluetteloihin perustuvassa markkinoinnissa noudatetaan Google Inc:in Aihepiiriin perustuvan mainonnan mainostuskäytäntöä jonka viimeisin versio on luettavissa osoitteessa http://support.google.com/adspolicy/bin/answer.py?hl=fi&answer=143465 .

Vierailija voi halutessaan estää käyttäjäluetteloihin perustuvan Google Ads-markkinoinnin osoitteessa http://google.com/ads/preferences .

Voit muuttaa evästeasetuksia myös sivun alalaidassa olevasta "Evästeet" linkistä. Evästeasetukset ovat voimassa 12 kk, jonka jälkeen suostumus kysytään uudelleen.